Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden IBT-Academie

Op alle met de IBT-Academie gesloten overeenkomsten zijn de volgende algemene voorwaarden van toepassing, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

Artikel 1. ALGEMEEN

 1. De IBT-Academie vormt onderdeel van het Instituut voor Sociale Psychologie, ingeschreven bij de KvK te Groningen onder nummer 01152059. De algemene leveringsvoorwaarden gelden voor inschrijvingen van de opleidingen en in-company trajecten zoals aangeboden op de website www.ibt-academie.nl
 2. Onder opdrachtgever wordt in deze algemene voorwaarden verstaan ‘iedere natuurlijke of rechtspersoon die met de IBT-Academie een overeenkomst of opdracht heeft afgesloten, respectievelijk wenst af te sluiten’, en behalve deze, diens vertegenwoordiger(s), gemachtigde(n), rechtverkrijgende(n), of erfgenamen verder te noemen in deze leveringsvoorwaarden ‘opdrachtgever’.
 3. De toepasselijkheid van voorwaarden van onze opdrachtgevers, hoe ook genaamd, wordt uitdrukkelijk uitgesloten en reeds thans voor zover nodig weersproken.
 4. Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, overeenkomst of opdracht met betrekking tot diensten, dit in de meest ruime zin van het woord, die wij in het kader van onze beroepsuitoefening verlenen, tussen de opdrachtgever en IBT-Academie, tenzij hiervan uitdrukkelijk en slechts schriftelijk is afgeweken.
 5. Opdrachtgever verklaart met het versturen van het inschrijfformulier op de website, dan wel, in geval van bijvoorbeeld een in-company opleiding, het ondertekenen van een offerte dan wel de opdrachtbevestiging daarvan voorliggende voorwaarden te kennen en hiermee akkoord te gaan.
 6. De ongeldigheid van een of meer van de tot deze voorwaarden behorende bedingen laat onverlet de geldigheid van alle andere bedingen.
 7. Indien een beding ongeldig blijkt te zijn, worden opdrachtgever en IBT-Academie geacht om in overeenstemming een geldig vervangend beding vast te leggen dat het ongeldige beding naar strekking en reikwijdte zoveel mogelijk benadert.

Artikel 2. INSCHRIJFFORMULIEREN EN TOELATING

 1. De aanmelding als student aan een door de IBT-Academie aangeboden opleiding vindt plaats door middel van invulling en toezending van het door de IBT-Academie opgesteld inschrijfformulier.
 2. Zodra de IBT-Academie het inschrijfformulier heeft ontvangen, heeft de aanmelder nog 14 dagen de mogelijkheid de inschrijving terug te draaien. Daarna gaat de studieovereenkomst van kracht en is de aanmelder verplicht tot betaling van het studiegeld.
 3. Toelating tot een opleiding kan afhankelijk zijn van een selectieprocedure van de IBT-Academie, waarbij kennis- en/of competenties worden getoetst.
 4. IBT-Academie behoudt zich het recht voor om landelijke en online opleidingen die zij zelf aanbiedt en die niet in opdracht van een opdrachtgever zijn ontwikkeld en die niet aan het minimum aantal deelnemers voldoen (minder dan 10 deelnemers) te verplaatsen naar en andere locatie en/of datum (zie ook artikel 10). Bij meer aanmeldingen dan er geplaatst kunnen worden, volgt plaatsing in de volgorde van aanmelding.
 5. Over de toelating van een student en het slagen van een student voor een opleiding beslist de IBT-Academie.
 6. Indien een opdrachtgever zich inschrijft en de IBT-Academie deze toelaat tot de opleiding wordt er steeds van uitgegaan dat de opdrachtgever zijn verplichtingen zoals omschreven in artikel 6 volledig nakomt.
 7. Inschrijfformulieren voor opleidingen worden na invulling en verzenden door de student behandeld als een opdrachtbevestiging cq een ondertekende offerte (zie artikel 3).
 8. Het contract dat wordt aangegaan, eindigt twee weken na de deadline voor de toets (indien er een toets is), danwel twee weken na de laatste lesdag. Vanaf het moment dat het contract wordt beëindigd, heeft student geen toegang meer tot het online opleidingsportaal.

Artikel 3. OFFERTES

 1. Indien de IBT-Academie op verzoek van opdrachtgever een offerte uitbrengt, wordt er steeds van uitgegaan dat de opdrachtgever zijn verplichtingen zoals omschreven in artikel 6 volledig nakomt.
 2. De door de IBT-academie gemaakte offertes zijn vrijblijvend en kennen een geldigheidstermijn van 14 dagen, tenzij anders vermeld in de offerte.
 3. De IBT-academie is slechts aan offertes gebonden indien aanvaarding van de offerte door opdrachtgever binnen de geldigheidstermijn van 14 dagen schriftelijk wordt bevestigd.
 4. Prijzen, genoemd in offertes, zijn exclusief BTW, tenzij anders aangegeven in de offerte.
 5. Voor het geval een behoorlijke uitvoering van de aan de IBT-academie verstrekte opdracht met zich meebrengt dat ook werkzaamheden die niet expliciet in de offerte zijn genoemd, worden uitgevoerd, dan wordt de door de opdrachtgever gegeven opdracht geacht zich ook tot die werkzaamheden uit te strekken en worden de daardoor ontstane kosten volgens het bij de IBT-academie gebruikelijke tarief aan hem in rekening gebracht.

Artikel 4. KOSTEN, TARIEVEN, EN DECLARATIES

 1. Het honorarium van de IBT-academie is niet afhankelijk van de uitkomsten van de opdracht.
 2. Het honorarium van de IBT-academie berust op uurtarieven, dagdeeltarieven of een vooraf vastgesteld bedrag aan studiekosten per opleiding tenzij schriftelijk anders overeengekomen in de offerte.
 3. Bedragen zijn altijd exclusief eventueel verschuldigde omzetbelasting, waarbij schriftelijk wordt medegedeeld aan opdrachtgever voor welke diensten opdrachtgever wel en voor welke diensten opdrachtgever geen omzetbelasting verschuldigd is.
 4. Opdrachtgever zal kosten van derden die worden gemaakt door de IBT-academie in het kader van de opdracht – en in die zin vooraf in de offerte of contract aangegeven – rechtstreeks aan betreffende derde voldoen. Indien betaling aan derden via de IBT-academie verloopt is de IBT-academie gerechtigd een voorschot op de kosten te verlangen.
 5. De IBT-academie vermeldt schriftelijk op welke termijn en op welke wijze het door opdrachtgever aan de IBT-academie verschuldigde bedrag overgemaakt dient te worden. Tenzij anders wordt overeengekomen, is de betalingswijze van een opleiding(straject) altijd jaarlijks, minimaal twee weken voorafgaande aan de eerste bijeenkomst of activiteit van de IBT-academie. Opdrachtgever verplicht zich met het ondertekenen van de offerte dan wel opdrachtbevestiging of 2 weken na het insturen van het inschrijfformulier tot het naleven van de schriftelijk overeengekomen betalingswijze.
 6. Ingeval van eventuele bezwaren tegen declaraties van de IBT-academie dient opdrachtgever deze bezwaren binnen een maand na dagtekening van de betreffende declaraties schriftelijk en gemotiveerd kenbaar te maken, bij gebreke waarvan bezwaar tegen de declaraties niet meer mogelijk is en de verschuldigdheid niet meer ter discussie kan worden gesteld.

Artikel 5. UITVOERING VAN DE OVEREENKOMST

 1. Met de IBT-Academie gesloten overeenkomsten leiden voor de IBT-Academie tot een inspanningsverplichting, niet tot een resultaatsverplichting, waarbij de IBT-Academie gehouden is haar verplichtingen zodanig na te komen, als naar normen van zorgvuldigheid en vakmanschap van de IBT-Academie verlangd kan worden.
 2. Voorzover de IBT-Academie voor een juiste nakoming van haar verplichtingen afhankelijk is van informatie van, of medewerking door, de opdrachtgever is de IBT-Academie uit haar verplichtingen ontslagen bij niet-tijdig verstrekken van die informatie of verlenen van die medewerking.
 3. De diensten van de IBT-Academie worden uitgevoerd conform de overeengekomen opzet en begroting.
 4. De begroting wordt verhoogd met de onvoorziene en niet begrote kosten die personen en/of instellingen eventueel in rekening brengen aan de IBT-Academie voor het beschikbaar stellen van gegevens en/of voor het inzetten door hen van menskracht daarbij, een en ander voor zover in overeenstemming met het voorstel.

Artikel 6. VERPLICHTINGEN OPDRACHTGEVER

 1. Opdrachtgever verplicht zich ertoe zijn opdracht volledig en duidelijk te formuleren, minimaal door het volledig en waarheidsgetrouw invullen en toesturen van het inschrijfformulier dan wel het ondertekenen van een offerte dan wel een schriftelijke opdrachtbevestiging daarvan.
 2. Van opdrachtgevers die in de rol van student een opleiding van de IBCT-Academie volgen wordt verwacht dat zijn de opleiding in goede orde volgen. Indien de opdrachtgever naar het oordeel van de IBT-Academie de goede orde en de voortgang van de opleiding belemmert, kan de IBT-Academie de opdrachtgever in diens rol als student schorsen en vervolgens de overeenkomst met de opdrachtgever eenzijdig ontbinden. Tegen een dergelijke beslissing kan de opdrachtgever binnen 14 dagen schriftelijk bezwaar aantekenen. Er zla geen restitutie van opleidingsgeld plaatsvinden.
 3. Opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens waarvan de IBT-Academie aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan de IBT-Academie worden verstrekt. Indien bedoelde gegevens niet tijdig aan de IBT-Academie zijn verstrekt, kan de IBT-Academie uitvoering van de overeenkomst opschorten en/of uit de vertraging voortvloeiende extra kosten aan opdrachtgever in rekening brengen.
 4. In het geval een wijziging van omstandigheden optreedt die voor de uitvoering van de opdracht van belang is, dient opdrachtgever IBT-Academie daarvan terstond op de hoogte te brengen.
 5. De IBT-Academie is niet aansprakelijk voor schade doordat de IBT-Academie is uitgegaan van door opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor haar kenbaar hoorde te zijn.
 6. De opdrachtgever verplicht zich ertoe om kopieën te archiveren van alle informatie die aan de IBT-Academie wordt verstrekt, zulks voor het geval deze informatie bij de IBT-Academie om enige reden in het ongerede zou geraken. Bij niet nakomen van deze verplichtingen zijn wij, zonder dat een nadere overeenkomst daartoe nodig is, gerechtigd om de daardoor veroorzaakte extra kosten volgens het bij de IBT-Academie gebruikelijke tarief aan opdrachtgever in rekening te brengen.
 7. Zonder schriftelijke toestemming van de IBT-Academie is het opdrachtgever niet toegestaan om door de IBT-Academie geproduceerde stukken, waaronder offertes, rapporten, verklaringen en adviezen, aan derden af te staan. Op de materialen die door de IBT-academie worden gebruikt in haar opleidingen rust copyright. Het copyright berust bij de auteurs of makers van deze materialen.

Artikel 7. WIJZIGING IN DE OPDRACHT

 1. Opdrachtgever aanvaardt dat de tijdsplanning van de opdracht kan worden beïnvloed, indien partijen tussentijds overeenkomen de aanpak, werkwijze of omvang van de opdracht en/of de daaruit voortvloeiende werkzaamheden uit te breiden of te wijzigen.
 2. Indien tijdens de uitvoering van de opdracht opdrachtgever nadere opdrachten geeft of de bestaande wenst te wijzigen dan zal dat alleen kunnen met instemming van de IBT-Academie.
 3. Indien de tussentijdse wijziging in de opdracht of opdrachtuitvoering ontstaat door toedoen van de opdrachtgever, zal de IBT-Academie de noodzakelijke aanpassingen aanbrengen, indien de kwaliteit van de dienstverlening dit vergt. Indien zo’n aanpassing leidt tot meerwerk, zal dit als een aanvullende opdracht aan de opdrachtgever worden bevestigd.
 4. Indien tijdens de uitvoering blijkt dat essentiële wijzigingen in de oorspronkelijke opdracht noodzakelijk zijn, wordt in samenspraak tussen IBT-Academie en opdrachtgever bezien welke wijzigingen moeten worden aangebracht, inclusief eventuele gevolgen voor de begroting.
 5. De IBT-Academie kan overgaan tot vervanging van de afgesproken uitvoerend medewerker (docent, supervisor, adviseur e.d.) indien dit noodzakelijk is om redenen van beschikbaarheid van het betreffende personeelslid, diens belastbaarheid in het kader van Arbo- zorg of vanuit de zorg voor een zo hoog mogelijke uitvoeringskwaliteit. In deze gevallen wordt de opdrachtgever van de wijziging op de hoogte gebracht.
 6. Bij verlenging van een studieovereenkomst op verzoek van de opdrachtgever worden – vooraf kenbaar gemaakte – extra kosten in rekening gebracht.
 7. De IBT-Academie behoudt zich het recht voor rooster, opzet, inhoud en indeling van een opleiding te wijzigen. Dit zal niet leiden tot een verlaging van het algemene niveau.

Artikel 8. GEHEIMHOUDING

 1. Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke gegevens die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Gegevens zijn vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld dan wel als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.

ARTIKEL 9 BETALING

 1. Betaling dient te geschieden zonder aftrek van enige korting en, indien niet anders is overeengekomen, binnen twee weken na factuurdatum.
 2. Indien sprake is van een subsidieregeling voor opdrachtgever die van invloed kan zijn op het betalingsgedrag van opdrachtgever wordt schriftelijk vastgelegd op welke wijze betaling aan de IBT-Academie zal geschieden.
 3. De IBT-Academie is ongeacht de overeengekomen betalingsconditie, gerechtigd om vóór aflevering voldoende zekerheid voor de betaling te verlangen van opdrachtgever en de afwerking van de opdracht te staken indien deze zekerheid niet kan worden gegeven.
 4. De IBT-Academie is gerechtigd om op ieder moment van de opdrachtgever een voorschot te vragen dat dekkend is voor de aan de IBT-Academie opgedragen werkzaamheden. Indien de opdrachtgever in gebreke blijft met betrekking tot betaling van het gevraagde voorschot binnen de door de IBT-Academie vastgestelde termijn, dan is IBT-Academie gerechtigd om, zulks naar eigen keuze, de werkzaamheden op te schorten of de relatie met onmiddellijke ingang op te zeggen, opdrachtgever uit te sluiten van deelname aan lesdagen en/of van deelname aan de elektronische leeromgeving, alles zonder dat daardoor enige verplichting tot het betalen van schadevergoeding aan de zijde van de IBT-Academie ontstaat.
 5. Bij afwijking van de betalingstermijn zoals genoemd onder punt 1 van dit artikel zal opdrachtgever over het oorspronkelijke factuurbedrag de wettelijke rente plus administratie- en incassokosten in rekening worden gebracht, zonder dat ingebrekestelling is vereist.
 6. Is de opdrachtgever in verzuim met het nakomen van één of meer van zijn verplichtingen dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor zijn rekening.
 7. Indien de opdracht is verstrekt door meer dan één opdrachtgever, zijn alle opdrachtgevers hoofdelijk aansprakelijk voor de nakoming van de verplichtingen, zoals in dit artikel aangegeven (ongeacht de tenaamstelling van de declaratie).

Artikel 10. ANNULERINGEN

 1. Indien opdrachtgever een reeds gegeven opdracht in de vorm van een inschrijving voor een door de IBT-Academie aangeboden opleiding 2 weken na inschrijving annuleert, is hij gehouden aan het vergoeden van alle door de IBT-Academie reeds gemaakte kosten (zoals kosten van voorbereiding, locatiehuur, druk van lesmaterialen, etc) aan de IBT-Academie. Bij afmeldingen meer dan 4 weken voor de aanvang van de opleiding wordt 100% van het reeds betaalde inschrijfgeld terugbetaald. Bij afmelding tussen 3 en 4 weken van tevoren wordt 75% van het reeds betaalde inschrijfgeld terugbetaald. Bij afmelding tussen 2 en 3 weken van tevoren wordt 50% van het reeds betaalde inschrijfgeld terugbetaald. Bij afmelding tussen 1 en 2 weken van tevoren wordt 25% van het reeds betaalde inschrijfgeld terugbetaald. Bij afmelding in de laatste week is er geen mogelijkheid tot het terugstorten van het reeds betaalde inschrijfgeld. Cursist of deelnemer kan altijd in overleg met de IBT-Academie overeenkomen de opleiding op een ander moment in te halen. Dit is kosteloos en afhankelijk van het aanbod van de betreffende opleiding.
 2. Indien opdrachtgever tijdens een opleiding(straject) dat reeds opgestart is, besluit af te zien van verdere deelname of uitvoering van het traject, vindt geen restitutie plaats van het overeen gekomen bedrag.
 3. Bij annulering van door de IBT-Academie op verzoek van de opdrachtgever ontwikkelde opleiding (al dan niet ‘in-company’) worden bij annulering tot een maand voor aanvang de daadwerkelijk door de IBCT-Academie gemaakte (door de IBT-Academie te specificeren) kosten in rekening gebracht. Bij annulering binnen een maand voor aanvang is de eerste overeengekomen termijn verschuldigd naast de daadwerkelijk door de IBCT-Academie gemaakte kosten.
 4. IBT-Academie behoudt zich het recht voor om landelijke en online opleidingen die zij zelf aanbiedt en die niet in opdracht van een opdrachtgever zijn ontwikkeld en die niet aan het minimum aantal deelnemers voldoen (minder dan 10 deelnemers) te verplaatsen naar en andere locatie en/of datum. Bij meer aanmeldingen dan er geplaatst kunnen worden, volgt plaatsing in de volgorde van aanmelding.

Artikel 11. OVERMACHT

 1. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan: elke van de wil van de partijen onafhankelijke c.q. onvoorzienbare omstandigheid waardoor nakoming van de overeenkomst redelijkerwijs door opdrachtgever niet meer van de IBT-Academie kan worden verlangd. Onder overmacht wordt in elk geval inbegrepen: brand, vorst-, water-, of stormschade, pandemieën, ander natuurgeweld, bovenmatig ziekteverzuim, diefstal, vernieling van bedrijfsmiddelen en/of -, het niet tijdig leveren van prestaties en/of gegevens door leveranciers of derden, ingrijpen van de overheid en verder alle andere van buiten komende oorzaken, voorzien of niet- voorzien, waarop de IBT-Academie geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor de IBT-Academie niet in staat is haar verplichtingen na te komen.
 2. In geval van overmacht worden verplichtingen van de IBT-Academie Indien mogelijk en gewenst, bijvoorbeeld bij pandemieën, kan de IBT-Academie besluiten om fysieke opleidingsdagen te vervangen door online opleidingsdagen. Indien de periode waarin door overmacht nakoming van onze verplichtingen niet mogelijk is langer duurt dan acht maanden zijn beide partijen gerechtigd tot ontbinding van de overeenkomst, waarbij een vergoeding van 15% van de geoffreerde kosten in rekening wordt gebracht.
 3. Indien de IBT-Academie bij de intreding van overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen, is zijn gerechtigd het reeds uitgevoerde cq uitvoerbare deel afzonderlijk te factureren en is opdrachtgever gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijk contract. Zulks echter alleen indien het reeds uitgevoerde cq uitvoerbare deel een zelfstandige waarde heeft.

Artikel 12. AANSPRAKELIJKHEID

 1. De IBT-Academie is niet aansprakelijk voor bedrijfsschade of welke andere schade dan ook, anders dan door opzet of grove schuld.
 2. Onverminderd hetgeen in het vorige lid is bepaald, is de aansprakelijkheid van de IBT-Academie in alle gevallen beperkt tot een bedrag gelijk aan de netto factuurwaarde van de leverantie, die de aanspraak/vordering van de opdrachtgever en/of derden tot gevolg heeft gehad.
 3. In afwijking van hetgeen in lid 2 van dit artikel is bepaald, wordt bij een opdracht met een looptijd langer dan 2 maanden de aansprakelijkheid verder beperkt tot het over de laatste 2 maanden verschuldigde honorariumgedeelte.
 4. Werknemers van de IBT-Academie kunnen zich beroepen op het in dit artikel bepaalde, als waren zij zelf een contract aangegaan met opdrachtgever.

Artikel 13. UITSLUITING VAN AANSPRAKELIJKHEID

 1. De IBT-Academie is niet aansprakelijk voor kosten en schade ten gevolge van verminking, vernietiging of zoekraken van bestanden en andere informatiedragers van opdrachtgever.
 2. De IBT-Academie is niet aansprakelijk voor schade die is ontstaan door het niet functioneren van de gebruikte telecommunicatiemiddelen, infrastructuur of schade ten gevolge van de uitvoering van de diensten of verbinding door derden.
 3. De IBT-Academie is niet aansprakelijk voor eventuele schade die direct of indirect ontstaat door gebreken ten aanzien van inhoud, juistheid en/of volledigheid van de geleverde informatie en/of diensten. Dat geldt tevens voor het, ondanks tijdig verzoeken door de IBT-Academie, niet (op tijd) verstrekken van gegevens door derden, welke gegevens voor de dienstverlening nodig waren of verwerkt hadden moeten worden.
 4. De IBT-Academie is nimmer aansprakelijk voor gevolgschade.

Artikel 14. EIGENDOMSVOORBEHOUD

 1. De IBT-Academie behoudt zich het eigendom voor van alle aan opdrachtgever verstrekte stukken zoals rapporten, adviezen, voorstellen, concepten, e.d.
 2. Stukken als genoemd in lid 1 van dit artikel mogen niet door opdrachtgever zonder voorafgaande toestemming van de IBT-Academieopenbaar worden gemaakt of ter kennis aan derden worden gebracht.
 3. Voorzover auteurs-, merk-, modellen-, handelsnaam- of andere rechten van intellectuele eigendom berusten op door de IBT-Academie ter uitvoering van de overeenkomst geleverde producten en diensten, is en blijft de IBT-Academie houder (krachtens licenties van derden) respectievelijk eigenaresse van deze rechten. De opdrachtgever verkrijgt slechts een niet-overdraagbaar gebruiksrecht voorzover dat voor de uitvoering van de overeenkomst noodzakelijk is. De opdrachtgever mag de stoffelijke dragers van deze rechten uitsluitend gebruiken voor het doel waartoe deze aan de opdrachtgever zijn verstrekt, deze niet vermenigvuldigen en auteurs-, merk-, model-, handelsnaam-, en andere aanduidingen niet wijzigen of verwijderen.
 4. Verkopen of afstaan aan derden van studiemateriaal is op geen enkele wijze toegestaan.
 5. De IBT-Academie behoudt zich het recht voor eventuele schade te verhalen op de opdrachtgever, docent, of derde die handelt in strijd met het hiervoor bepaalde.
 6. De IBT-Academie behoudt tevens het recht de door de uitvoering van de werkzaamheden toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen vertrouwelijke gegevens ter kennis van derden worden gebracht.

Artikel 15. RETENTIERECHT EN RECHT VAN OPSCHORTING

 1. Indien opdrachtgever in gebreke blijft om de declaratie(s) van de IBT-Academie te betalen, heeft de IBT-Academie het recht om de bescheiden die hij de IBT-Academie ter hand heeft gesteld, alsmede de resultaten van de werkzaamheden van de IBT-Academie , achter te houden en/of deze werkzaamheden op te schorten, totdat integrale betaling van het aan de IBT-Academie toekomende heeft plaatsgevonden.

Artikel 16. KLACHTEN EN GESCHILLENBESLECHTING

 1. Een klacht kan schriftelijk worden ingediend via het emailadres info@ibt-academie.nl of per reguliere post gestuurd worden naar: IBT-Academie, Zernikepark 12, 9742AN Groningen.
 2. Om een klacht op effectieve wijze op te kunnen lossen dient de klager de IBT-Academie van de volgende gegevens te voorzien:
  – naam, adres en telefoongegevens van de klager;
  – een heldere omschrijving van de klacht;
  – omschrijving van de opleiding of opdracht waarop de klacht betrekking heeft;
  – de namen van de betrokken personen.
  – wat de IBT-Academie kan doen om de klacht weg te nemen.
 3. De IBT-Academie bevestigt de ontvangst van de klacht zo spoedig mogelijk aan de klager.
 4. Alle klachten worden vertrouwelijk behandeld.
 5. De IBT-Academie handelt de klacht binnen vier weken na de ontvangstdatum van de klacht af. De beslissing zal schriftelijk worden vastgelegd en naar de klager worden gezonden.
 6. Indien van toepassing, kan de klager een klacht indienen bij het Nederlands Instituut voor Psychologen (NIP). De eigenaar van de IBT-academie (Pieternel Dijkstra) is lid van het NIP (lidmaatschapnummer 94547) en aangesloten bij de klachten en geschillenregeling P3NL. Het oordeel van deze instantie is bindend voor het instituut. Eventuele consequenties worden binnen vier weten afgehandeld.
 7. Alle geschillen die tussen de IBT-Academie en opdrachtgever, waaronder de afhandeling van klachten waarover de klager niet tevreden is, kunnen bovendien worden voorgelegd aan de handelskamer van de rechtbank Noord-Nederland, locatie Groningen.

ARTIKEL 17. PERSOONSREGISTRATIE

 1. Door het aangaan van een overeenkomst met de IBT-Academie wordt aan de IBT-Academie toestemming verleend voor automatische bewerking van de uit de overeenkomst verkregen persoonsgegevens. De IBT-Academie zal deze gegevens beheren overeenkomstig de hierop van toepassing zijnde wetgeving.
 2. De IBT-Academie verwerkt persoonsgegevens conform haar Privacybeleid.

ARTIKEL 18. OVERIGE VOORWAARDEN

 1. Door inschrijving aan de hand van het inschrijfformulier wordt de student verondersteld kennis te hebben genomen van deze Algemene Voorwaarden en hiermee akkoord te gaan.

Artikel 19. TOEPASSELIJK RECHT

 1. Op elke overeenkomst tussen de IBT-Academie en opdrachtgever is het Nederlands Recht van toepassing.

Artikel 20. VINDPLAATS ALGEMENE VOORWAARDEN

 1. Deze voorwaarden zijn te allen tijde op te vragen bij de IBT-Academie. Van toepassing is steeds de meest recente versie cq de versie die gold ten tijde van het tot stand komen van de onderhavige aanbieding of opdracht.